fbpx

Warunki zwrotów i anulacji

WARUNKI ZWROTÓW I ANULACJI

§1 Odstąpienie od umowy

Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny DZ.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony oświadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy.
Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętych za zgodą Klienta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1, świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (tu: odbitka lub wydruk fotografii nadesłanej przez Klienta w formie cyfrowej).
W świetle powyższego odstąpienia od umowy można dokonać w przypadku produktów bez personalizacji, do których nie użyto fotografii Klienta lub na samą oprawę odbitki/wydruku. Koszty wykonania odbitki ze zdjęcia nadesłanego przez Klienta nie będą zwracane.

§2 Procedura reklamacji

Reklamacje należy składać bezpośrednio na adres Sprzedającego.
Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym, które wystarczy przesłać drogą mailową na adres: kontakt@babi-kacik.eu lub dołączyć w formie pisemnej do przesyłki z produktem wysłanej na adres:

Babi Kącik Aleksandra Babicz

Grubno 37A/6 86-212 Stolno.

Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.
Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać do doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną wymianę na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego)
Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.