fbpx

Regulamin

Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem:

https://www.babi-kacik.eu

Sprzedającym jest:

Babi Kącik Aleksandra Babicz z siedzibą Grubno 37A/6, 86-212 Stolno,

prowadzące działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej,

podlegającej wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisanej pod numerem

NIP 8751525150,

Regon 364161563

zwane także zamiennie Usługodawcą.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

pod numerem telefonu: +48 518-385-827 (koszt połączenia wg taryfy operatora)

korzystając z adresu poczty elektronicznej: kontakt@babi-kacik.eu

§1 Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze sklepu internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

Przedmiot Transakcji – towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

Usługa Dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem: http://www.Babi-Kacik.eu, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży.

System Teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

§2 Zasady ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: http://www.Babi-Kacik.eu.

Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

§3 Składanie zamówień

Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma automatyczną odpowiedź ze Sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia. Następnie otrzyma on także wiadomości od pracownika Sklepu o stanie realizacji zamówienia.

Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia.

Klient posiada prawa do wykorzystania grafiki, którą mamy nanieść na dany produkt.

§4 Koszty i termin wysyłki

Towar dostarczany jest za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i liczony jest od momentu przystąpienia do realizacji zamówienia, czyli od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sklepu.

Możliwy jest także odbiór osobisty towaru w siedzibie firmy.

Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu.

§5 Płatności

Płatności dokonuje klient poprzez przelew tradycyjny na konto

Bank Millenium S.A  71 1160 2202 0000 0005 0749 8773

lub szybkie płatności online przelewy24.pl

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy,

ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań,

wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań  Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§6 Odstąpienie od umowy

Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny DZ.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony oświadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy.

Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętych za zgodą Klienta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1, świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

§7 Procedura reklamacji

Reklamacje należy składać bezpośrednio na adres Sprzedającego.

Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym, które wystarczy przesłać drogą mailową na adres: kontakt@babi-kacik.eu lub dołączyć w formie pisemnej do przesyłki z produktem wysłanej na adres:

Babi Kącik Aleksandra Babicz, Grubno 37A/6, 86-212 Stolno.

Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać do doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną wymianę na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego)

Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

§8 Opinie o produktach

Sprzedawca umożliwia pozostawienie opinii o produktach zakupionych w sklepie internetowym www.babi-kacik.eu tylko zalogowanym użytkownikom posiadającym konto w w/w sklepie internetowym.

Możliwość wystawienia opinii przysługuje tylko i wyłącznie osobom, które zakupiły dany produkt w sklepie internetowym i są zarejestrowanym użytkownikiem w/w sklepu internetowego. Klient niezalogowany nie ma możliwości wystawienia opinii o produkcie. 

Sprzedający zastrzega sobie prawo do weryfikacji w/w opinii o produkcie, a w szczególności sprawdzenia niezwłocznie czy opinia jest wystawiona przez klienta, który zakupił konkretny produkt oraz czy opinia jest wystawiona zgodnie z obowiązującym regulaminem sklepu internetowego. W przypadku wątpliwości co do autentyczności opinii sprzedający zastrzega sobie prawo kontaktu z osobom wystawiającą w/w opinie i jej weryfikacji, potwierdzenia autentyczności.

Sprzedawca udostępnia opnie zarówno pozytywne, jak i negatywne. Wszelkie opinie wystawiane są przez klientów, którzy zakupili konkretny produkt. Nie są to opinie zlecane i sponsorowane.

Sprzedawca w żaden sposób nie wpływa na treść wystawionej opinie, ani nie zleca osobom trzecim wystawienia opinii,

które w nawet najmniejszym stopniu miałoby wpływ na zniekształcenie autentycznych ocen produktów.

§9 Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000r. O ochronie praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 43 poz. 296 ze zm.).

Data opublikowania regulaminu: 22.04.2016r.

Data aktualizacji regulaminu: 16.02.2023r.